Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (1): 41-48                  

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.05                 Online Publication: 30.04.2019

 

Comparison of Sexual Satisfactions and Attachment Styles of Patients with Bipolar І Disorder, Borderline Personality Disorder and Healthy Controls

Tolga ŞAKAR, Ayhan ÇAKICI EŞ

Abstract: The aim of this study is to analyze sexual dissatisfaction and attachment styles of patients with Bipolar and Borderline pathologies. The sample includes 25 Bipolar and 25 borderline participants. 50 participants of control group were selected among nonpsychiatric patients at internal medicine service from Uşak State hospital. In the analyses of data One-Way ANOVA and Pearson Correlation were used. BPD and BD were determined as based on SCID 2 and DSM 5 in Uşak State Hospital by psychiatrist. Golombok-Rust Sexual Satisfaction Inventory (GRISS) were used to determine sexual dissatisfactions and Attachment Styles were evaluated by Relationship Scales Questionnaire (RSQ). It was found that there is a positive correlation between insecure attachments and individuals with BD and BPD. Findings indicated stronger positive correlation between insecure attachments and sexual dissatisfaction in individuals with control group than to individuals with BD and BPD. This study showed that BD and BPD may have similarity in terms of sexual dissatisfaction and insecure attachment styles. However, future studies may be examine attack as well as euthymic periods. Studies should not limited as heterosexual in the future studies. Thus, sexual dissatisfaction of individuals could be examined in more controlled conditions to avoid risks.

Keywords: Bipolar Disorder, Borderline Personality Disorder, Attacment, Sexual Satisfaction


 

Bipolar Bozukluk, Borderline Kişilik Bozukluğu ve Sağlıklı Kontroller Olan Hastaların Bağlanma Stilleri ve Cinsel Doyumlarının Karşılaştırılması

Özet: Bu çalışmanın amacı bipolar ve Borderline patolojileri olan hastaların cinsel doyumlarını ve bağlanma stillerini analiz etmektir. Bu çalışmaya bipolar grup olarak seçilen 25 katılımcı ve Borderline grubu olarak seçilen 25 katılımcı dahil edildi. Uşak Devlet Hastanesi’nden iç hastalıkları servisinden psikiyatri dışı hastalar arasından 50 kontrol grubu katılımcısı seçildi. Tek Yönlü ANOVA ve Pearson Korelasyonu istatistiksel olarak kullanıldı. BPD ve BD Uşak Devlet Hastanesinde psikiyatrist tarafından SCID 2 ve DSM 5 esas alınarak belirlendi. Cinsel doyum, Golombok-Rust cinsel doyum envanteri (GRISS) ile değerlendirildi. Bağlanma Stilleri, İlişki Ölçekleri Anketi (RSQ) ile değerlendirildi. Bulgular, güvensiz bağlanmalar ile Bipolar Bozukluk ve Sınır Kişilik Bozukluğu olan bireyler arasında kontrol grubuna göre daha fazla pozitif korelasyon tespit edildiğini göstermiştir. Genel olarak, bulgular kontrol grubu olan bireylerde güvensiz bağlanma ile cinsel doyum arasında Bipolar Bozukluk ve Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireylerden daha fazla pozitif korelasyon tespit edildiğini göstermiştir. Bu çalışma Bipolar Bozukluk ve Borderline Kişilik Bozukluğunun cinsel doyum ve güvensiz bağlanma stilleri açısından benzerlik gösterebileceğini göstermiştir. Gelecekteki çalışmalarda heteroseksüel katılımcılarla sınırlı olmamalıdır. Böylece, kişilerin cinsel memnuniyetsizlikleri daha kontrollü ve daha az riskli koşullarda spesifik olarak incelenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, Sınır Kişilik Bozukluğu, Bağlanma, Cinsel doyum


 

Citing/ Referans gösterimi: Şakar, T., Çakıcı Eş, A., (2019). Comparison of Sexual Satisfactions and Attachment Styles of Patients with Bipolar І Disorder, Borderline Personality Disorder and Healthy Controls. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 1(1): 41-48 doi:10.35365/ctjpp.19.1.05