Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (1): 31-40                  

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.04                 Online Publication: 30.04.2019

 

Matematik Okuryazarlığı Özyeterliliğinin ve Aile Bütçesini Planlamanın Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi

Müge ERSOY, Tuğçe BALKIR, Meryem KARAAZİZ, Fahriye BALKIR

Özet: Matematik okuryazarlığı, bireylerin günlük yaşamlarında da kullandıkları önemli bir beceridir. Bu nedenle bireylerin hayat pahalılığı karşısında sağlıklı bir psikolojik iyi oluşa sahip olabilmeleri için matematik okuryazarlığı becerisine sahip olmaları beklenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan çalışma ile matematik okuryazarlığın aile bütçesini belirlemedeki önemi ile aile bütçesini planlamanın, yetişkinlerin psikolojik iyi oluşları üzerinde gerçekten etkili olup olmadığının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır ve ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya KKTC’de yaşayan 18 yaş ve üzeri 173 birey dahil edilmiştir. Araştırma bulgularında yer alan istatistiksel çözümlemelerde Statistical Package for Social Sciences (SPSS ) 24.0 yazılımı kullanılmıştır. Çalışmada, katılımcıların matematik okuryazarlığı özyeterlilik ölçeği puanlar arttıkça, psikolojik iyi oluş ölçeği puanlar da artmaktadır. Bununla birlikte, aylık/yıllık okul, kurs gibi eğitim ve sağlık giderlerini hesaplayan bireylerin hesaplamayan bireylere göre psikolojik iyi oluş ölçeği puanları ve matematik okuryazarlığı öz-yeterlilik ölçeği puanları anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, bireylerin matematik okuryazarlığı öz-yeterliliklerinin arttıkça, psikolojik iyi oluş hallerinin de arttığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Matematik okuryazarlığı, öz-yeterlik, aile bütçesini planlama, psikolojik iyi oluş


 

Effects of Mathematics Literacy Self-efficacy and Family Budget Planning on the Psychological Well-Being
Abstract: Mathematics literacy is an important skill that individuals use in their daily lives. Therefore, individuals are expected to have mathematical literacy skills in order to have a healthy psychological well-being. The aim of this study is to determine the importance of mathematics literacy in determining the family budget and to determine whether planning the family budget is really effective on the psychological well-being of adults. This research was a descriptive study and conducted using a relational scanning model. The population of the study consisted of 173 individuals aged 18 years and older living in TRNC. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 24.0 software was used for statistical analysis. In the study, as the mathematics literacy selfefficacy scale scores increased, the scores of psychological well-being scale also increased. However, it was observed that the scores of the individuals who calculated the monthly and annual education and health expenses such as psychological well-being scores and mathematics literacy self-efficacy scale scores were significantly higher than the non-calculating individuals. As a result, as individuals’ self-efficacy of mathematics literacy increased, their psychological well-being also increased.
Key Words: Mathematics literacy, self-efficacy, planning family budget, psychological well-being


 

Citing/ Referans gösterimi: Ersoy, M., Balkır, T., Karaaziz, M., Balkır, F. (2019). Matematik Okuryazarlığı Özyeterliliğinin ve Aile Bütçesini Planlamanın Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(1): 31-40 doi:10.35365/ctjpp.19.1.04