Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (1): 22-30                  

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.03                 Online Publication: 30.04.2019

 

Madde Kullanım Geçmişli Bireylerin Olumsuz Otomatik Düşünceleri ve Öğrenilmiş Çaresizlik Örüntülerinin İncelenmesi

Helin ÖĞÜTÇÜ ZEMAN, Hande ÇELİKAY SÖYLER, Ayşe ENDER ALTINTOPRAK

Özet: Bu çalışmanın amacı, madde kullandığı tespit edilmiş ve tedavi sürecinde olan bireylerin olumsuz otomatik düşüncelerini ve öğrenilmiş çaresizlik örüntülerini incelemektir. Çalışmanın örneklemi, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Madde Bağımlılığı Polikliniği’nde Denetimli Serbestlik yasası kapsamında tedavisi sürdürülen 212 erkek, 8 kadın (220) katılımcıdan oluşmaktadır ve her bir katılımcının toksikolojik idrar analizlerinde en az bir yasadışı madde saptanmıştır. Katılımcı grubunun yaş ortalaması 28±8.97 olup, %78.3’ünün gelir düzeyi 0-2000 TL aralığında, %58.6’sı bekar, %68.2’si en az ortaokul mezunu, %74.8’i çalışmaktadır. Tüm katılımcılara demografik form verildikten sonra madde kullanım geçmişi öğrenilmiş, ardında da Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ) ve Öğrenişmiş Çaresizlik Ölçeği (ÖÇÖ) uygulanmıştır. Kokain deneyimi olan katılımcılarla, kokain deneyimi olmayan katılımcıların olumsuz otomatik düşünce toplam puanları arasında anlamlı farklılaşma elde edilmiştir. Buna ek olarak, araştırma sonucunda Olumsuz Otomatik Düşüncelerin alt boyutları ile madde türü ve kullanımı arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Madde Bağımlılığı, Olumsuz Otomatik Düşünceler, Denetimli Serbestlik, Öğrenilmiş
Çaresizlik


 

Inverstigation The Negative Automatic Thoughts and Learned Patterns of Helplessness of Individuals who Have a History of Substance Use

Abstract: The aim of this research is to evaluate negative automatic thoughts of individuals who are known to use addictive substances and are in treatment process. The sample of the research consists of 212 male 8 female participants treated under probation at Ege University Substance Abuse, Toxicology and Pharmacognosy Institute Substance Abuse Outpatient Clinic. The average age of the participants was 28±8.97, %78.3 had an
income level of 0-2000 TL, %58.6 was single, %68.2 had a maximum education level of middle school, and %74.8 was working. After demographic forms were given to participants, substance use past was learned, then Automatic Thought Scale (ATS) and Learned Helplessness Scale was applied. Participants were individuals treated under Probation Law and in their toxicologic urine sample results shows at least one illegal substance. A
significant difference of negative automatic thought points was observed between participants who had cocaine experience and participants who do not had cocaine experience. In addition to this, between sub dimensions of Negative Automatic Thoughts and substance kind and usage have significant difference is observed.

Keywords: Substance Abuse, Negative Automatic Thoughts, Probation, Learned Helplessness


 

Citing/ Referans gösterimi: Öğütçü Zeman, H., Söyler Çelikay, H., Altıntoprak Ender, A., (2019). Madde Kullanım Geçmişli Bireylerin Olumsuz Otomatik Düşünceleri ve Öğrenilmiş Çaresizlik Örüntülerinin İncelenmesi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (1): 22-30 doi:10.35365/ctjpp.19.1.03