Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (1):  14-21

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.02                 Online Publication: 30.04.2019

 

Ortaöğretim Öğrencilerinde Fen Öğrenmeye Yönelik Kaygı ve Motivasyon İlişkisi

Ece E. MÜEZZİN, Beste Ç. ÖZATA 

Özet: Fen ve Teknoloji derslerinin önemini dikkate aldığımızda öğrencilerin motivasyonları ve kaygı düzeylerinin araştırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın Fen ve Teknoloji dersine ilişkin motivasyon ve kaygı arasındaki ilişkiyi belirlemede alınyazına katkı sağlaması bakımından önemlidir. Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin fen bilimlerini öğrenmeye yönelik kaygıları ve fen eğitimine yönelik motivasyon düzeylerinin incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmada öğrencilerin fen derslerinin yoğun olarak görüldüğü kolejlerde öğrenci olmak ölçüt olarak alınmıştır. %42,2 (n=231) erkek ve %55,8 (n=292) kadın olmak üzere toplam 523 kolej öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yıldırım (2015) tarafından geliştirilen Fen Bilimleri Öğrenme Kaygı Ölçeği (FBÖKÖ), Dede ve Yaman (2008) tarafından geliştirilen Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (FÖYMÖ) ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Sonuç olarak fen bilimini öğrenme kaygısı ile fen öğrenimine yönelik motivasyon arasında orta ve düşük düzeyde negatif yönde ilişki bulunmuştur. Buna göre fen bilimine yönelik kaygı yükseldikçe fen öğrenimine yönelik motivasyonun düştüğünü, kaygı düştükçe de motivasyonun yükseldiği ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Fen eğitimi, kaygı, motivasyon.


 

The Relation between Anxiety and Motivation for Learning Science in Secondary School Students

Abstract: Considering the importance of science and technology classes, it becomes evident that the motivation and anxiety levels of students have to be examined. This study is important in that it will make contribution to the literature in determining the relation between motivation and anxiety as regards science and technology classes. The objective of this study is to examine the anxiety among secondary school students for learning science and their level of motivation for science education. The research used the criterion of being a student at a college where science classes are more intense. A total of 523 college students, 42.2% (n=231) are male and 55.8% (n=292) are female contributed to the study. Science Learning Anxiety Scale (FBÖKÖ) developed by Yıldırım (2015) and Motivation Scale for Learning Science (FÖMYÖ) developed by Dede and Yaman (2008) as
well as a personal information form was used as data collection tools. In conclusion, medium and low-level negative correlation was identified between anxiety for learning sciences and motivation for science learning. Accordingly, it has been displayed that as anxiety for science learning increases, motivation for science learning decreases whereas as anxiety decreases, motivation increases. Recommendations are provided based on the findings of the study.

Keywords: Science education, anxiety, motivation.


 

Citing/ Referans gösterimi: Müezzin, E., Özata, B. (2019). Ortaöğretim Öğrencilerinde Fen Öğrenmeye Yönelik Kaygı ve Motivasyon İlişkisi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (1): 14-21 doi:10.35365/ctjpp.19.1.02