Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (1): 5-12                   

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.01                 Online Publication: 30.04.2019

 

Relationship between Depressive Symptoms and Life Satisfaction Among University Students

Asra BABAYİĞİT, Zihniye OKRAY   

Abstract: The aim of the study is to investigate the depressive symptoms and life satisfaction among the university students in TRNC. The study also investigates the relationship between depressive symptoms and life satisfaction. The data of the study was collected in February 2016. The study consists of 50 university students. Participants were selected using convenience sampling method. The research’s survey questionnaire was administered by face to face interviews. Questionnaire includes socio-demographic information form, Beck Depression Inventory and Life Satisfaction Scale. Descriptive statistical methods (mean, standard deviation), the one-way ANOVA and t-test analysis was used for comparisons of qualitative data. Study shows no significant relationship between depression and demographic variables. Only academic performance and life satisfaction’s relationship was found as statistically meaningful as many other studies found the same parallel results. Depression is a growing problem throughout the world. Despite it is very common, most people do not perceive and accept depression as an illness. Non-treated depression can reach to severe levels and severe level of depression may lead to suicidal attempts. The importance of depression should be underlined because of its harmful consequences.

Key Words: Depression, Life Satisfaction, University Students.


 

Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki

Özet: Çalışmanın amacı, KKTC’deki üniversite öğrencileri arasındaki depresif belirtilerin ve yaşam doyumunun araştırılmasıdır. Bunun yanında, depresif belirtiler ve yaşam doyumu arasındaki ilişki de araştırılmaktadır. Araştırmanın verileri Şubat 2016’da toplanmıştır. Çalışma 50 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılar uygun örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Araştırmanın anket formu yüz yüze görüşmelerle uygulanmıştır. Anket sosyodemografik bilgi formu, Beck Depresyon Envanteri ve Yaşam Doyumu Ölçeğini içermektedir. Verilerin karşılaştırılmasında tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (ortalama, standart sapma), tek yönlü ANOVA ve T testi analizi kullanılmıştır. Çalışma depresyon ve demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Yalnızca akademik performans ve yaşam memnuniyeti ilişkisi, diğer birçok çalışmayla paralel şekilde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Depresyon tüm dünyada büyüyen bir sorundur. Çok yaygın olmasına rağmen, çoğu insan depresyonu bir hastalık olarak algılamamakta ve kabul etmemektedir. Tedavi edilmeyen depresyon şiddetli seviyelere ulaşabilir ve şiddetli depresyon seviyesi intihar girişimlerine neden olabilir. Depresyonun önemi, zararlı sonuçlarından dolayı vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Yaşam Doyumu, Üniversite Öğrencileri.


 

Citing/ Referans gösterimi: Babayiğit, A., Okray, Z. (2019). Relationship Between Depressive Symptoms and Life Satisfaction Among University Students. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology, 1 (1): 5-12. doi:10.35365/ctjpp.19.1.01