Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.21.2.13


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşan Ev Karantinasında Ev Hanımlarının Tükenmişlik ve Yalnızlık Düzeyleri

The Burnout and Loneliness Levels of Housewives in Home-Quarantine during Covid-19 Pandemic

 

Veysel Kaplan


Özet:

Çalışma, COVID-19 salgını nedeniyle oluşan karantina sürecinde ev hanımlarının tükenmişlik ve yalnızlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 111 ev hanımı, online anket yöntemi ile, dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Ev Hanımlarında Tükenmişlik Ölçeği (EHTÖ) ve UCLA Yalnızlık Ölçeği (YÖ) kullanılmıştır.  Çalışma sonucunda, ev hanımlarının yaş ortalaması 38.75±9.98, EHTÖ puan ortalaması 60.14±17.97 ve YÖ puan ortalaması 44.84±8.78 olarak tespit edilmiştir. Kadınların eş ve çocuklarıyla olan ilişkileri, eğitim düzeyleri, evlilik süreleri, çocuk sayıları ve evdeki işlerden sorumluluk düzeyleri ile yalnızlık ve tükenmişlik düzeyleri arasında ilişki tespit edilmiştir (p <0.05). Salgın nedeniyle oluşan karantina sürecinde, tüm aile bireylerinin evde olması ve salgın ile ilişkili olarak bireylerin bakım ve beslenme ihtiyaçlarının değişmesi ev içi işlerinin yoğunluğunu artmıştır. Ancak bu artışa rağmen, tıpkı karantina öncesinde olduğu gibi ev işlerinden sadece ev hanımlarının sorumlu olması, onların yüksek düzeyde tükenmişlik ve yalnızlık hissetmelerine neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Covid-19 Salgını, Ev Karantinası, Ev Hanımları, Yalnızlık

 

1 PhD, RN, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Harran University, Şanlıurfa-Turkey,.Orcid İd: https://orcid.org/  0000-0001-9082-1379

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Harran University, Şanlıurfa-Turkey, E-mail: vyslkpln@hotmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 05.04.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 10.05.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 14.05.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.06.2021

Citing/Referans Gösterimi: Kaplan, V. (2021). The Burnout and Loneliness Levels of Housewives in Home-Quarantine during Covid-19 Pandemic, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(2): 115-122.


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/