ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Kaygı Süreçlerinin İncelenmesi

Investigation of Loneliness and Anxiety Processes of University Students

Ayhan ÇAKICI EŞ1, Gizem ÖNERİ UZUN2, Şebnem GÜLDAL KAN3


Özet:
Araştırmanın önemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne okumak için gelen öğrencilerin yaşadıkları yalnızlık ile ilgili kaygı düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nicel araştırma desenine bağlı olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sırasında elde edilen nicel verilerin analizi, SPSS 24.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Nicel verilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Bu ölçekleri üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyi, cinsiyet, doğum yeri, bölüme bağlı olarak korelasyon analizi ve Tek yönlü Anova testi uygulanmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 güz döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan özel bir üniversitede öğrenim gören Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalı, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilimdalı ve Özel Eğitim Öğretmenliği Anabilim dalı lisans programlarına devam eden 600 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Ucla Yalnızlık Ölçeği ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, üniversite düzeyinde öğrenim görmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen birinci sınıf düzeyinde okuyan öğrencilerin okula ve kaldıkları ortama bağlı olarak adapte olmaları bakımından dördüncü sınıfta okuyan öğrencilere nazaran yalnızlık ve kaygı süreçleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ancak ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrenim gören üniversite öğrencilerin yalnızlık ve kaygı süreçlerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Cinsiyete bağlı olarak değişkenler arasında kızlar erkeklere oranla yalnızlık ve kaygı süreçleri arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Bölümlere göre değişkenlere bakıldığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan öğrencilerin ilk yıllarında kendilerini daha yalnız hissettikleri ile ilgili bulgularda anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araştırmanın konusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde yapılan ilk araştırma olması açısından değerli olduğu ve ileriki araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık, Kaygı, Sosyal İlişkiler, Üniversite Öğrencisi

1Assist. Prof. Dr., Near East University, Department of Psychological Counseling and Guidance, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002- 5882-4892
2Assist. Prof. Dr., Near East University, Department of Psychological Counseling and Guidance, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0003- 1472-4133
3Dr., Near East University, Department of Psychological Counseling and Guidance, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-8241-0868
Address of correspondence/Yazışma adresi: Assist Prof. Gizem Öneri Uzun, Near East University, Faculty of Education, Psychological Counseling and Guidance. Email: gizem.oneri.uzun@neu.edu.tr.
Date of Received/Geliş Tarihi: 11.02.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 08.03.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 22.04.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.07.2020
Citing/ Referans Gösterimi: Çakıcı Eş, A., Öneri Uzun, G. ve Güldal Kan, Ş. (2020). Investigation of Loneliness and Anxiety Processes of University Students. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(2): 68-74. doi:10.35365/ctjpp.20.02.10


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).