Derleme (Review)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (2):31-41     

Online Publication: 13.07.2020

 

Bert Hellinger ve Aile Dizimi Terapisi

Nesrin DUMAN

Özet: Bu çalışmanın amacı Alman psikoterapist Bert Hellinger’ı ve aile dizimi terapisini tanıtmayı, modeldeki bazı önemli kavramları, soruna yol açan nedenleri ve duyguların modeldeki yerini açıklamaktır. Bu amaçla bazı elektronik veri tabanları (Google Akademik, EBSCO host, Elektronik Kitaplar, Wiley Online Library) taranmıştır. 20. yy’ın sonlarında Hellinger tarafından dünyaya tanıtılmış olan aile dizimi terapisi, ailenin nesiller boyu birbirlerine görünmez bağlarla bağlı olduğu anlayışını benimsemektedir. Bireyi, içinde doğduğu ailenin şekillendirdiğine inanan bu yaklaşım, aile sistemindeki bir kişinin kadersel olarak diğer bir aile üyesine bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Hellinger modelini oluştururken, Arthur Janov, Eric Berne, Milton Erikson ve Ivan Boszormenyi-Nagy gibi isimlerden ve terapi yaklaşımlarından da faydalanmıştır. Aile dizimi bu haliyle çeşitli terapi akımlarının sentezlenmesiyle ve Zulu kültür ve ritüellerinin birleştirilmesiyle geliştirilmiş bir terapi modelidir. Aile dizimi modelinde psikolojik rahatsızlıkların önemli bir kısmına, hatta belki de çoğunluğuna kök ailede yaşanmış sorunların sebep olduğunu ileri sürülmektedir. Bireysel ve grup dizimi şeklinde uygulanabilen aile diziminde, sıranın/düzenin bozulması, sistemik karmaşa, kesintiye uğramış erişim/yönelim çabaları sebebiyle ortaya çıkan sorunlar ele alınmaktadır. Psikoterapi seansı sırasında birey ailesine geri götürülüp, ailesiyle içsel dünyada barıştırılmaktadır. Kişiye aile sistemi içinde mevcut yeri gösterilmekte, bireyin ailede özdeşleştiği kişinin farkına varması ve bu özdeşimi çözüme kavuşturması için fırsat sunulmakta, sistemin bozulan yanları onarılmaya çalışılmaktadır. Bu haliyle aile içindeki enerjinin özgürce akması sağlanmaktadır.

Anahtar sözcükler: Aile Dizimi, Bert Hellinger, Terapi.


Bert Hellinger and Family Constellation Therapy

Abstract: The aim of this study is to introduce the German psychotherapist Bert Hellinger and the family constellation therapy, to explain some important concepts in the model, the causes of the problem and the place of emotions. For this purpose, some electronic databases (Google Scholar, EBSCOhost, Electronic Books, Wiley Online Library) were scanned. Family constellation therapy, introduced to the world by Hellinger at the end of the 20th century, adopts the understanding that the family has been connected invisibly to each other for generations. This approach, which believes that family in which the individual was born shapes the person and all members in the family system is destinedly connected to each other. While creating his model, Hellinger also benefited from some important names and therapy approaches such as Arthur Janov, Eric Berne, Milton Erikson and Ivan Boszormenyi-Nagy. The family constellation is a therapy model developed by synthesizing various therapy approaches and combining Zulu culture and rituals. It is suggested in the model that a significant part of the psychological disorders, perhaps even the majority, were caused by problems in the root family. In the family constallation, which can be applied as individual and group session, problems arising due to disruption of order, systemic entanglement, interrupted reaching-out movement are discussed. During the psychotherapy session, the individual is taken back to his family, reunited with his/her family in the inner world. It is shown his current place in the family system. An opportunity is given to the individual to recognize the person whom he/she has identified in the family and to solve this identification. Thus, the energy in the family is freely flowed.

Key words: Family Constellation, Bert Hellinger, Therapy


Citing/ Referans gösterimi: Duman, N. (2020). Bert Hellinger ve Aile Dizimi TerapisiKıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(2): 31-41