Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (1):  31-41       

DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.5              Online Publication: 26.03.2020

 

Kadınlarda Çocuk Sayısı ile Pozitif Negatif Duygular Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hüseyin ÜNÜBOL, Meltem SUNAR, Gökben Hızlı SAYAR

Özet:Bu araştırmanın amacı kadınlarda pozitif negatif duygu durumlarının sahip oldukları çocuk sayısına bağlı olarak ne oranda etkilendiğini belirleyebilmektir. Çalışmada verilerin toplanması için Pozitif ve Negatif Duygulanım Ölçeği (PNDO) kullanılmıştır. Araştırma 26 NUTS3 bölgesindeki katılımcılar üzerinden planlanmıştır. Araştırmanın örneklemi dokuz demografik bölgeyi kapsayan toplam 12189 kadın katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada yapılan ANOVA analizi sonuçlarında çocuk sahibi olmayan kadınların pozitif duygu durumlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çocuk sahibi olmayan kadınların negatif duyguları çocuk sahibi olan kadınlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Pozitif duygu durumu, Negatif duygu durumu, İyi oluş, Pozitif ve negatif duygulanım ölçeği, Kadın sağlığı.


To Analyze The Relationship Between Number of Children and Positive Negative Emotions in Women

 Abstract: The aim of this study is to determine the extent to which positive and negative emotions are affected by the number of children women have. In the study, the Positive and Negative Affect Scale (PNDO) have used to collect data. The study was planned on the participants in 26 NUTS3 regions. The sample of the study consisted of 12189 female participants covering nine demographic regions. According to the results of ANOVA analysis, it was found that women with no children had lower positive emotions. In addition, women without children had higher negative emotions than women with children negative emotions.

Keywords: Positive emotion status, Negative emotion status, Well-being, Positive and negative affect scale, Women’s health.


Citing/ Referans gösterimi: Ünübol, H., Sunar, M., Sayar, G.H. (2020). Kadınlarda Çocuk Sayısı ile Pozitif Negatif Duygular Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(1): 31-41 doi:10.35365/ctjpp.20.2.5