Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (1):  54-58       

DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.8              Online Publication: 26.03.2020

 

Risperidone and Hepatotoxicity in Children and Adolescent: A Literature Review

Mazlum ÇÖPÜR, Sidar ÇÖPÜR

Abstract: Risperidone is a second generation anti-psychotic drug that is commonly preferred in the treatment of schizophrenia, attention deficit hyperactivity disorder and bipolar disorders. Risperidone-associated hepatic adverse effects have long been investigated and continues to be unclear. In this review, our aim is to establish the possible hepatic adverse effects linked to risperidone treatment in children and adolescent in terms of severities and reversibility. We performed literature search via electronic databases (PubMed, Embase and the Cochrane Library) in August 2019. Risperidone treatment may lead to alterations in liver function test (LFT), mostly asymptomatic and reversible with the discontinuation or normalizes with time. Furthermore, there are few cases reporting risperidone-induced cholestatic hepatitis and immunoallergic hepatitis. Although exact mechanism of action of risperidone on liver remains unknown, there are growing evidences that link alterations of fatty acid biosynthesis to hepatic adverse effects. We recommend physicians to take basal LFT prior to risperidone treatment and monitor LFT during treatment. Additionally, physicians should be aware that most alterations at LFT associated with risperidone use are asymptomatic and reversible. However, more comprehensive studies investigating risperidone-associated hepatic adverse effects should be performed to reach a definitive outcome.

Key Words: Risperidone; liver function tests; reversibility; antipsychotic agents; adverse effect.


Çocuk ve Ergenlerde Risperidon Kullanımı ile Karaciğer Toksisitesi: Literatür Taraması

Özet: Risperidon; şizofreni, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve bipolar bozukluğun tedavisinde yaygın olarak tercih edilen ikinci kuşak anti-psikotik bir ilaçtır. Çocuklarda risperidon kullanımının karaciğer üzerine olası yan etkileri uzun yıllardır incelenmekte olup konuyla ilgili kesin bir sonuca varılamamıştır. Bu çalışmada, çocuk ve ergenlerde risperidon kullanımının olası yan etkilerini şiddet ve geri dönüşümlülüğü dahil olmak üzere birçok açıdan incelemeyi amaçlamaktayız. Konu, ağustos 2019 tarihi itibariyle yayınlanmış olan çalışmalar arasından PubMed, Embase ve Cochrane Library olmak üzere üç elektronik veri tabanında araştırılmıştır. Risperidon kullanımının karaciğer fonksiyon testlerinde (KFT) bozukluklara yol açabilmesine rağmen bu değişimlerin çoğunlukla ilacın bırakılmasını takiben geri dönüşümlü olduğu ve klinik bir belirtiye yol açmadığı görülmüştür. Aynı zamanda, risperidon kullanımının immüno-alerjik hepatit ve kolestatik hepatit ile ilişkili olabileceğini gösteren birtakım vaka bildirimleri literatürde mevcuttur. Risperidonun karaciğer hasarına yol açan temel etki mekanizması henüz bilinmiyor olsa da KFT’deki bozuklukların yağ aside sentezindeki değişiklikler ile ilişkili olduğu görüşü hakimdir. Konuyla ilişkin kesin bir kanıya varmadan önce daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmakla birlikte, risperidon tedavisi düşünülen hastalarda tedavi öncesi bazal bir KFT yapılıp tedavi boyunca değerlerin takip edilmesinin faydalı olacağı görülmektedir. Testlerde meydana gelebilecek değişimlerin çoğu zaman asemptomatik ve geri dönüşümlü olduğu ve karaciğer yetmezliğine yol açmayacağı bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler: Risperidon; karaciğer fonksiyon testi; anti-psikotik ilaç; yan etki.


Citing/ Referans gösterimi: Çöpür, M., Çöpür, S. (2020). Risperidone and Hepatotoxicity in Children and Adolescent: A Literature Review. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(1): 54-58 doi:10.35365/ctjpp.20.2.8