Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (1):  41-47        

DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.6              Online Publication: 26.03.2020

 

Teknoloji Bağımlılığının Çeşitli Yaş Gruplarındaki Çocuklara Etkileri Hakkındaki Ebeveyn Görüşleri

Ömer GÖKEL

Özet: 21. Yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin, dijitalleşme ve bilişim teknolojilerindeki ilerlemenin hızı ve sunduğu imkanların çeşitliliğinden vazgeçebilmek insanoğlu için zor bir seçenek olmuştur. Özellikle bu çağ içinde doğan ve sosyalleşen çocuklar ve ergenlerin teknolojiyle iç içe büyümesi onların yaşamlarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ancak bu vazgeçilmez özellikle çocuklar ve ergenler üzerinde çeşitli olumsuz etkilere neden olmaktadır. Teknoloji bağımlılığı bunlardan en önemlisidir. Teknolojik araçların (internet, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, vb.) uzun süre kullanımının çocukların gelişimi ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Çocukların teknolojik araçları uzun süre ve çeşitli pozisyonlarda kullanmaları onların bedensel gelişim (kas-iskelet sistemi) aşamalarında problem yaşamalarına, fiziksel sorunlar, obezite ve ruh sağlıklarında bozulma gibi sağlık risklerine yol açabilmektedir. Bu çalışma da, söz konusu teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında ebeveynlerin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanmış ve içerik analiziyle incelenmiştir.Araştırma sonucunda özellikle 7-18 yaşındaki çocuklarda görülen teknoloji bağımlılığında ebeveynlerin önemli etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler:teknoloji,bağımlılık, teknoloji bağımlılığı, gelişim


Parental Opinions on the Effects of Technology Addiction on Children of Various Age Groups

 Abstract: It has been a difficult option for human beings to abandon the technological developments in the 21st century, the pace of progress in digitalization and information technologies and the variety of opportunities. Technology has become an indispensable part of their lives especially children and adolescents who born and socialized in this age. However, this indispensable causes various negative effects especially on children and adolescents. Technology addiction is the most important of these. The negative effects of long-term use of technological tools (internet, computer, tablet, smartphone, etc.) on the growth and health of children have been proven by various studies. Children’s use of technological tools for a long time and in various positions can lead to problems in their physical development stages (musculoskeletal), health problems such as physical problems, obesity and impaired mental health. In this study, it was aimed to reveal parents’ opinions about the negative effects of this technology addiction on children. The data were collected by semi-structured interviews and analyzed by content analysis. As a result, it has been found that parents have significant effects on technology addiction for 7-18 years old children.

Keywords:technology, addiction, technologicaladdiction, growing


Citing/ Referans gösterimi: Gökel, Ö. (2020). Teknoloji Bağımlılığının Çeşitli Yaş Gruplarındaki Çocuklara Etkileri Hakkındaki Ebeveyn Görüşleri. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi,2(1): 41-47  doi:10.35365/ctjpp.20.2.6