Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (1):  28-34         

DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.4              Online Publication: 26.03.2020

 

Does A Correlation Exist Between Fluid Intelligence And Creativity?

Nakşidil Torun YAZIHAN

Abstract: The aim of the study was to investigate the associations between fluid intelligence and creativity among young adults. The sample consisted of 26 university students who were recruited through convenience sampling method.The Raven Standard Progressive Matrices (RSPM)9 item-form and a divergent thinking test were used to measure fluent intelligence and creativity, respectively.In order to examine the associations between creativity and fluentintelligence correlational analysis was applied. The Pearson’s correlation coefficient revealed that there was no significant relationship between the tests of divergent thinking and RSPM total score. On the other hand,the results showed a significant positive correlation betweenthe RSPM visuospatial factor and bothfluency (r=.47, p<.01) and flexibility (r=.41, p<.01) dimensions of thedivergent thinking test. As a result, we suggest that certain basic processes regarding fluid intelligence (e.g. visual spatial reasoning) and creativity operate through common and similar mechanisms. Future studies could investigate the association between these constructs by using neuro-imagining methodand focus on how these skills can be integrated into real life situations.

Key Words: Fluent Intelligence, Creativity, Divergent Thinking, Creative Thinking


Akışkan Zeka ve Yaratıcılık Arasında Bir İlişki Var Mıdır?

Özet: Bu çalışmanın amacı genç yetişkenlerde yaratıcılık ve akışkan zeka arasında nasıl bir ilişki olduğunu araştırmaktır. Elverişli örneklem yöntemi ile veri toplanmış; örneklem 26 üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Katılımcılara akışkan zeka ve yaratıcılığı değerlendirmek üzere sırasıyla Raven Standart Progresif Matrisler (RSPM)9 maddelik formve diverjant düşünme testi uygulanmıştır. Yaratıcılık ve akışkan zekaarasında bir bağlantı olup olmadığının araştırılmasında korelasyonel yöntem kullanılmıştır. Pearson korelasyon katsayısılarına göre RSPM toplam puan ve diverjant düşünme sonuçları arasında bir ilişki bulunamamıştır. Alt boyutlar incelendiğinde, RSPM testinin görsel-uzamsal faktörü ile diverjant düşünme testinin akıcılık (r=.47, p<.01) ve esneklik (r=.41, p<.01)boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki elde edilmiştir. Sonuç olarak, akışkan zeka (örn., görsel uzamsal muhakeme) ve yaratıcılıkla ilişkili belirli temel süreçlerin ortak ve benzer mekanizmalar üzerinden işlediğini söyleyebiliriz.Ayrıca, yaratıcılığın ve akışkan zekanın değerlendirilmesinde kullanılan malzemeye bağlı olarak bu ilişkinin değişebileceğini düşünüyoruz. Gelecekteki çalışmalarınbu yapıları nörogörüntüleme yöntemi kullanarak araştırabileceği ve söz konusu becerilerin günlük hayata nasıl entegre edilebileceği üzerine odaklanabileceği düşünülmektedir.

Anhtar Kelimeler: Akışkan Zeka, Yaratıcılık, Diverjant Düşünme, Yaratıcı Düşünme


Citing/ Referans gösterimi: Yazıhan, N.T. (2020). Does A Correlation Exist Between Fluid Intelligence And Creativity?,Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2 (1): 28-34 doi:10.35365/ctjpp.20.2.4