Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:59-62

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.17       Online Publication: 23.11.2019

 

Bağımlılıkta Aşerme ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

Hasan ÖRÜCÜ

Özet: Bu çalışmanın amacı, 2019 yılına kadar Türkiye’de aşerme kavramı üzerine yapılan lisansüstü tezlerin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu YÖK Tez Merkezinde elektronik olarak ulaşılabilen 1 yüksek lisans, 6 tıpta uzmanlık tezi olmak üzere toplam 7 tez oluşturmaktadır. Nitel bir araştırma olan çalışmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmış, lisansüstü tezler yıl, üniversite, örneklem, konu ve yöntem açısından incelenerek değerlendirilmiştir. Topladığımız veriler betimsel analizle çözümlenerek tablolarda gösterilmiştir. Çalışma neticesinde konu ile ilgili 18-80 yaş aralığını konu alan tezlerin ilkinin 2009 yılında yapıldığı, 2015 yılında 2, 2017 yılında 1, 2018 yılında ise 3 tez yapıldığı görülmüştür. Bağımlılık tedavisinde önemli bir yere sahip olan aşerme kavramı ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların sınırlı sayıda olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aşerme, Bağımlılık, Alkol ve Madde, Lisansüstü Tezler

 

 

 


 

An Analysis On Postgraduate Studies About Craving In Addiction

Abstract: The study aims at analysing postgraduate dissertations about cittosis in addiction that were done in Turkey until 2019 in terms of different variables. The study group consists of totally seven dissertations, one of which is a master thesis and six are speciality in medicine thesis, and which were obtained from electronic media of Thesis Center of Council of Higher Education. In the study which is a qualitative study, document analysis method was used, and postgraduate dissertations were evaluated by analysing them in terms of year, university, sample, subject and method. The obtained data were analysed with descriptive analysis method, and they are presented as tables. As a result of the study, it was established that the first of the dissertations related to this subject about 18-80 age range was carried out in 2009, and 2 dissertations were carried out in 2015, 1 was carried out in 2017 and 3 were carried out in 2018. It was revealed that the number of postgraduate dissertations on cittosis which is an important term in addiction treatment is insufficient.

Key Words: Cittosis, Addiction, Alcohol and Drug, Postgraduate Dissertations

 


Citing/ Referans gösterimi: Örücü, H. (2019). An Analysis On Postgraduate Studies About Craving In Addiction. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 59-62 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.17