Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:53-55

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.15       Online Publication: 23.11.2019

 

Social Anxiety, Internet Addiction and Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder in Adolescence

Melek Gözde Luş

Abstract: The aim of the present study was to evaluate the relationship between Internet addiction (IA), Social Anxiety Disorder (SAD) and Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) among adolescents. The study consisted of 100 children aged 12–16; who were diagnosed with ADHD. A total of 100 adolescents completed the Young Internet Addiction Scale (YIAS) and Metacognitive Awareness Inventory for Children (Jr. MAI) -B form.Clinicians administered the Child Anxiety Sensitivity Index (CASI) and the Social Anxiety Scale for Children-Revised (SASC-R). Teachers and parents of the children completed the Conners’ Rating Scales. The most important observation to emerge from the data comparison was that there was no statistically significant correlation between SASC-R and YIAS scores and there was no statistically significant correlation between YIAS and CASI scores. Contrary to expectations, in most of the measurements, there were no significant differences. The evidence from this study is incompatible with the idea that IA, and SAD are also related with the comorbid ADHD. We believe that our results may improve knowledge about the use of holistic perspective in the approach to IA and comorbid disorders.

Key words: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Internet Addiction, Adolescent, Comorbidity, Social Anxiety

 

 

 


 

Ergenlerde Sosyal Anksiyete, İnternet Bağımlılığı ve Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğu

Özet: Bu çalışmanın amacı, ergenler arasında İnternet bağımlılığı (IA), Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAD) ile Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu (DEHB) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Çalışma grubu, 12-16 yaş arası DEHB tanısı konulan 100 çocuktan oluşmaktadır. Toplam 100 ergen, Young İnternet Bağımlılığı Ölçeğini (YIAS) ve Çocuklar İçin Metakognitif Farkındalık Envanteri’ni (Jr. MAI) -B doldurdu. Klinisyenler, Çocuk Anksiyetesi Duyarlılık Endeksi’ni (CASI) ve Gözden Geçirilmiş Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeğini (SASC-R) uygulamıştır. Çocukların öğretmenleri ve ebeveynleri, Conners Değerlendirme Ölçeklerini tamamlamıştır. Veri karşılaştırmalarından çıkan en önemli özlem, SASC-R ve YIAS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı ve YIAS ve CASI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığıdır. Beklentilerin aksine, ölçümlerin çoğunda, önemli bir fark yoktu. Bu çalışmadan elde edilen kanıtlar IA ve SAD’nin aynı zamanda komorbid DEHB ile ilişkili olduğu fikri ile uyumlu değildir. Sonuçlarımızın IA ve eşlik eden bozukluklara bütünsel yaklaşım hakkındaki bilgileri artırabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu, İnternet Bağımlılığı, Ergen, Komorbidite, Sosyal Anksiyete

 

 


Citing/ Referans gösterimi: Luş, M.G. (2019). Social Anxiety, Internet Addiction and Attention Deficit/Hyperactivity Disorderin Adolescence. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 53-55 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.15