Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:50-52

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.14        Online Publication: 23.11.2019

 

Alkol-Madde Bağımlılığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Elif Aktan MUTLU

Özet: Dünya sağlık örgütü, sağlığı bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımlar. Klasik olan yaklaşımda mevcut organın hastalığının iyileştirilmesi ile ‘’iyileşme ‘’ tanımlanırken, son 40 yıldır sağlık hizmetinin çıktılarının başka şekillerde de ele alınması gerektiği konusunda görüş birliği oluşmuştur. Yaşam kalitesi kavramı sağlığın tanımından yola çıkılarak şekillenen bir kavramdır. Bu çalışmaya Bursa Devlet Hastanesi Amatem Kliniğine ayaktan başvuran 80 hasta alınmıştır. Hastalara klinisyenin hazırladığı sosyodemografik veri formu ve Dünya sağlık örgütünün hazırladığı yaşam kalitesi anketi (WHOQL) uygulanmıştır. Çalışmamızın sonucuna göre alkol ve/veya madde bağımlılığı olan bireylerde yaşam kalitesinin arttıran tek değişkenin remisyon süresinin uzaması olduğu görülmüştür. Hastaların yaşam kaliteleri eğitim, medeni durum, adli ceza durumu, çalışma durumu, teşhis (alkol veya madde bağımlısı olmak), yalnız yaşayıp yaşamama durumuna göre değişmemektedir. Remisyon süresinin uzaması, bağımlı hastalarda yaşam kalitesini artıran en önemli faktördür.Diğer sosyodemografik özelliklerin yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmaması bağımlılığın diğer hastalıklardan farklı olarak daha toplumsal, ailesel, hukuksal, bedensel, iş hayatını etkileyen, kişinin akademik/iş verimini azaltan bir hastalık olmasından kaynaklanabilir.

Anahtar kelimeler: Alkol, madde, bağımlılık, yaşam kalitesi

 

 

 


 

Factors Affecting The Quality of Life of Individuals With Alcohol-Substance Addiction

Abstract: World health organization defines health as physical, mental and social well-being. While the classical approach defines ‘healing’ as the healing of the disease in existing organ, for the last 40 years, there has been a consensus that the outcomes of health care should be handled in other ways. The concept of the quality of life is a concept shaped by the definition of health.Eighty patients who applied to Amatem Clinic of Bursa State Hospital were included in this study. The sociodemographic data form prepared by the clinician and the quality of life questionnaire prepared by the World Health Organization (WHOQL) were administered to the patients. According to the results of our study, the only variable that increases the quality of life in alcohol and / or substance addicts is prolonged remission period. The quality of life of the patients does not vary according to education, marital status, criminal justice status, working status, diagnosis (being addicted to alcohol or substance), living alone or not.Prolonged remission time is the most important factor that improves the quality of life in addicted patients. The fact that other sociodemographic characteristics do not contribute to the increase in the quality of life may be due to the fact that -unlike the other disease- addiction is a disease that affects social, familial, legal, physical, business life and decreases the academic / work productivity of the patient.

Key words: Alcohol, substance, addiction, quality of life

 


Citing/ Referans gösterimi: Mutlu, E.A. (2019). Alkol-Madde Bağımlılığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 50-52 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.14