Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:47-49

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.13        Online Publication: 23.11.2019

 

Alkol-Madde Bağımlılarının Kan Parametrelerinin Kıyaslanması

Müberra KULU

Özet: Biz çalışmamızda alkol/madde kullanım bozukluğu tanısı ile tedavi alan hastaların bazı labaratuar parametrelerini incelemeyi amaçladık. 106 alkol kullanım bozukluğu (AKB), 120 madde kullanım bozukluğu (MKB) ve sağlıklı kontrol grubunun dosyaları geriye dönük olarak taranmıştır. Tüm katılımcıların; AST, ALT, TSH (Tiroit Stimülan Hormon), FT3, FT4, B12, Folik asit, Ferritin, tam kan sayımı gibi biyokimyasal değerleri incelenmiştir. Hemotokrit değeri MKB kişilerin kontrol grubundan yüksek olarak hesaplandı (p=0.013). MCV değeri ise; hastalarda kontrollere göre yüksekti (p=0.000; p=0.000). AKB hastalarında platelet değeri diğer iki gruptan düşüktü (p=0.000; p=0.001); karaciğer enzimleri ise yüksekti (p<0.05). Vitamin B12 ve folik asit değerleri için ise AKB sağlıklı kontrol ve MKB tanılı kişilerden yüksek olarak bulundu (p=0.000). MKB hastalarının ferritin değeri diğer iki gruptan düşüktü (p=0.000). AKB ve MKB tanılı kişilerin tedavileri planlanırken; labaratuar parametrelerinde olan değişiklikler göz önüne alınmalı ve tedavi bu şekilde planlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Alkol kullanım bozukluğu, madde kullanım bozukluğu, biyokimyasal parametreler, karaciğer enzimleri.

 

 

 


 

Comparison of Blood Parameters of Alcohol/Substance Addicts

Abstract: We aimed to investigate some laboratory parameters of patients treated with alcohol/substance use disorder. The records of 106 alcohol use disorders (AUD), 120 substance use disorders (SUD) and healthy control group were retrospectively reviewed.All the participants; AST, ALT, TSH, FT3, FT4, B12, Folic acid, Ferritin, whole blood counts were investigated. Hematocrit value of patients with SUD was higher than the control group (p=0.013).Patients had higher MCV values than controls. Platelet levels were lower in patients with AUD than in the other two groups (p=0.000; p=0.001) and liver enzymes were high. Vitamin B12 and folic acid levels of AUD patients were higher than the other two groups (p=0.000).The ferritin levels of the SUD patients were lower than the other two groups (p=0.000). While planning the treatment of patients; changes in laboratory parameters should be considered and treatment should be planned in this way.

Key Words: Alcohol use disorder, substance use disorder, biochemical parameters, liver enzymes.

 


Citing/ Referans gösterimi: Kulu, M. (2019). Alkol-madde bağımlılarının kan parametrelerinin kıyaslanması. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 47-49 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.13