Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.23.4.04


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


0-18 Yaş Çocuğu olan Ebeveynlerin Pandemi Döneminde Tükenmişlik ve Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin İncelenmesi

Investigation of Burnout and Perfectionism Levels of Parents with Children Aged 0-18 during the Pandemic

Yağmur Çerkez1, Yasemin Sorakın2

Özet:

Aileleri psikolojik ve sosyal olarak etkileyen travmatik olaylar, aile ilişkilerini ve rollerini olduğu kadar aileyi oluşturan bireylerin özelliklerini de etkiler. Pandemi süreciyle birlikte aile ilişkileri, aile işlevleri, aile içi iletişim ve roller değişti. Bu nedenle aile içinde bireyler çeşitli ruhsal sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Ebeveyn tükenmişliği, ebeveynin kendini başarısız hissetmesi, kendini tükenmiş hissetmesi ve çocuklara bakma gücünün azalmasıdır. Ebeveynler tükenmişlik duygusu yaşadıklarında farklı tepkiler verebilir ve psikolojik sıkıntı yaşayabilirler. Bu tepkilerden biri de mükemmeliyetçiliktir. Bu çalışmanın temel amacı, covid-19 pandemisinde -18 yaş çocuğu olan ebeveynlerin tükenmişlik ve mükemmeliyetçilik düzeylerini demografik değişkenlere göre incelemektir. Bu araştırma nicel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın evrenini Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan 0-18 yaş arası çocukları olan ebeveynler oluşturmaktadır. Katılımcılar tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Katılımcılar toplam 117 ebeveynden oluşmaktadır. Bu çalışmada üç farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan ilki Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği, ikincisi ise Ebeveyn Tükenmişliği Değerlendirmesidir. Katılımcılar hakkında demografik bilgileri toplamak için kişisel bilgi formu da kullanılmıştır. Ölçekler ve formlar aracılığıyla toplanan tüm nicel veriler analiz edilmek üzere SPSS programına aktarılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, yaş analizi açısından yaş ile ebeveyn tükenmişliği arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca bu çalışmada anne baba eğitim düzeyi ile Ebeveyn Tükenmişliği Ölçeği’nin duygusal uzaklaşma alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Başka bir bulgu, farklı medeni duruma sahip ebeveynler arasında ebeveynlik düzeyinde geniş bir fark olmadığını göstermektedir. Sonuçlar literatür temelinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Mükemmeliyetçilik, Ebeveynler, Çocuklar, Pandemi


1Assoc. Prof., Near East University, Ataturk Faculty of Education, Psychological Counseling and Guidance Department, Nicosia- TRNC, yagmur.cerkez@neu.edu.tr, Orcid id:  0000-0002-3379-1035

2Assist. Prof., Near East University, Ataturk Faculty of Education, Psychological Counseling and Guidance Department, Nicosia- TRNC, yasemin.sorakin@neu.edu.tr, Orcid id: ‪0000-0003-4041-7903

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Yasemin Sorakın, Near East University, Ataturk Faculty of Education, Psychological Counseling and Guidance Department, Nicosia- TRNC, yasemin.sorakin@neu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 09.02.2023, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 29.08.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 13.09.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 15.12.2023

Citing/Referans Gösterimi: Çerkez, Y. & Sorakın, Y. (2023). Investigation of Burnout and Perfectionism Levels of Parents with Children Aged 0-18 during the Pandemic. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(4): 322-331


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/