Derleme Yazısı (Review Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (1): 49-55                  

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.06                 Online Publication: 30.04.2019

 

Bağlanma ve Maternal Bağlanma Konusunda Bir Derleme

Emel Hoca NACAR, Füsun GÖKKAYA

Özet: Bağlanma, bebeklik döneminde geliştirilen ve sonrasında bireyin hayatı boyunca sürdüreceği sosyal ilişkiler üzerinde etki sahibi olan bir kavramdır ve bir bireyin kendisi için önemli olan diğer bireylere karşı hissettiği güçlü bir duygusal bağ olarak tanımlanabilir. Anne ve bebek arasında kurulan ve her iki tarafın da yüksek haz duyduğu bağlanma maternal bağlanma olarak kavramlaştırılmıştır. Anne ve bebek arasında söz konusu bağlanmanın gelişmesi, gerek annenin gerekse yeni doğanın hayatı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu için, maternal bağlanmaya özellikle olumsuz etki ettiği bilinen öncüllerin ortadan kaldırılması, anne ve bebek arasındaki bağın verimli bir şekilde devamlılığının sağlanması oldukça önemlidir. Böylece bebeğin sağlıklı bir bağlanma geliştirmesi beklenmektedir. Bebeklik döneminde temel bakım verene karşı geliştirilen bağlanmanın, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik döneminde kurulan romantik ilişkilerin, sosyal ilişkilerin ve sosyal hayatın sağlıklı sürdürülmesi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmayla bağlanma, bağlanma stilleri, maternal bağlanma ve bu kavramlara olumsuz etki ettiği bilinen öncüllere yönelik araştırmalarla ilgili bir derleme sunmak amaçlanmıştır. Böylece konuya ilgi duyan ve araştırma yapacak akademisyenlere genel bir bilgi sunarak ileride yapılacak araştırmalara ışık tutmaya
çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, bağlanma stilleri, maternal bağlanma


 

A Review Article on Attachment and Maternal Attachment
Abstract: Attachment, a notion that has an influence on social relationships of a person which is devoleped during infancy and afterwards during life time and can be defined as a strong emotional bond that is felt towardsother people who are important for him/her. Attachment which includes mutual high pleasure andestablished between mother and infant is conceptualized as maternal attachment. As the development of the attachment mentioned between mother and infant has a considerable influenceon both mother and infant’s life, it is crucial that the antecedents which have especially negative effects on maternal attachment are extinguished for the purpose of continuing the bond between mother andinfant in a fruitful way. Therefore it is expected that the infant can develop a healthy bond. Theattachment developed to the main care giver during infancy is known as having a great effect on carryinghealthy romantic, social relationships and social life during childhood, puberty and adulthood. This studyaims to focus on attachment, attachment styles, maternal attachment and the antecedents which are knownas their negative effects on the regarding notions. Therefore, the study tries to bring light to the future researches for the academics who are interested in the field by giving general information on the subject.
Key Words: Attachment, attachment styles, maternal attachment


 

Citing/ Referans gösterimi: Nacar, E., Gökkaya , F. (2019). Bağlanma ve Maternal Bağlanma Konusunda Bir Derleme. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (1): 49-55 doi:10.35365/ctjpp.19.1.06