Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (2):  97-105  

DOI: 10.35365/ctjpp.20.02.14                Online Publication: 27.07.2020

 

Örgütsel Travmalar: Beyaz Yakalı Çalışanlarda Algılanan Travma Riski ve Örgütsel Dayanıklılık ile İlişkisi

Esin ÇETİN ÖZBUDAK, İdil IŞIK

Özet: Nitel ve nicel fazları barındıran karma bir tasarıma sahip olan bu araştırma, örgütsel travma kavramından hareket ederek, ülkemizde çalışanların iş yaşamında hangi olayları travmatik deneyim olarak algıladıklarını incelemektedir. Odak grup çalışmasında, şirketlerde gündelik akışı bozabilen, çalışanları olumsuz duygu durumuna sokabilen 36 olay türü tespit edilerek, ikinci fazda kullanılacak “Örgütsel Travmatik Olaylar Ölçeği” hazırlanmıştır. Bu ölçeğin, Örgütsel Dayanıklılık Ölçeği ile birlikte 145 beyaz yakalı profesyonele uygulanmasıyla ilerleyen araştırma, Çok Boyutlu Ölçeklendirme Analizinde ortaya çıktığı üzere potansiyel travmatik etki yaratabilecek olayların, bireysel ve örgütsel düzeyde etkiye sahip olaylar olarak iki eksende gruplandığını ve örgütsel düzey eksenine dair algılanan riskin, bireysel düzeye göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yöneticilerin, yönetici olmayanlara göre algıladıkları riskin her iki düzey için daha düşük olduğu da görülmüştür. Ayrıca, travmatik olay risk algısıyla örgütsel dayanıklılık algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel travma, önlenebilme, maruz kalma olasılığı, travmatik olaylar, örgütsel dayanıklılık.


Organizational Trauma: Perceived Risk for Trauma among White-Collar Professionals and Its Relationship with Organizational Resilience

Abstract: This research, with mixed design, examines which events in our country are perceived as a traumatic experience by white-collar employees, acting from the concept of organizational trauma. In the focus group study, 36 types of events that could disrupt the daily flow in companies and put employees in a negative mood were identified, and “Organizational Traumatic Events Scale” was developed. This scale was applied to 145 white-collar professionals, along with the Organizational Resilience Scale. As a result of Multidimensional Scaling Analysis, the events that may have a potential traumatic effect were grouped on two axes as events with an individual and organizational level effect. The results showed that the perceived risk of organizational level axis events is higher than the individual level axis events and that the risks perceived by managers compared to non-managers was lower for both axes. Besides, a statistically significant negative relationship was found between the perception of organizational resilience and the perceived risk of traumatic events.

Keywords: Organizational trauma, preventability, exposure, traumatic events, organizational resilience.

Citing/ Referans gösterimi: Çetin Özbudak, E., Işık, İ. (2020). Örgütsel Travmalar: Beyaz Yakalı Çalışanlarda Algılanan Travma Riski ve Örgütsel Dayanıklılık ile İlişkisi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2 (2): 97-105 doi:10.35365/ctjpp.20.02.14