Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (2):  82-88    

DOI: 10.35365/ctjpp.20.02.12                Online Publication: 27.07.2020

 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Uygulamalarının Şizofreni Hastalığının Sürecine Klinik Değişkenler Temelinde Etkisi

Onur DURMAZ, Neslihan AKKİŞİ KUMSAR

Özet: Bu çalışmada amaç, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) uygulamalarının şizofreni hastalarında çeşitli klinik değişkenlere olan etkisini değerlendirmektir. Mayıs-Temmuz 2018 tarihleri arasında Erenköy Ruh ve  Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı bir TRSM merkezine başvurmuş ve aynı dönem TRSM takibinde olmayan ve yatırılarak tedavi almış şizofreni tanılı hastaların hastane sistemi üzerinden geriye dönük dosya incelemeleri yapılmıştır. Toplam 69 TRSM takipli ve 75 TRSM takibi olmayan hastanın verilerine ulaşılmıştır. Madde kullanım öyküsü, vesayet kararı TRSM takibi olmayan hastalarda belirgin olarak yüksek saptandı(p=0.01, p=0.005). Ortanca zorunlu yatış sayıları, TRSM takibi olmayan grupta TRSM takipli gruba göre anlamlı daha yüksek idi (p<0.001). TRSM takibi öncesi ortanca acil başvuruları kıyaslandığında iki grup arasında anlamlı fark bulundu (TRSM takipli grup=2(1-5), TRSM takibi olmayan grup=5(2-11); p<0.001). TRSM takipli grupta, TRSM takibi öncesi ve sonrası acil servis başvurularına bakıldığında hastaların ortalama acil başvurularının önemli kısmının TRSM takibi öncesinde olduğu gözlenmiştir (TRSM takibi öncesi ortalama
başvuru sayısı= 4.2±6.2, TRSM takibi sonrası başvuru sayısı=1.3±3.1). Bulgular, TRSM takibiyle yatırılarak tedavi ve acil servis müracaat miktarlarında anlamlı düşme olabileceği lehinedir. Ayrıca vesayet kararlarının ve zorunlu yatış sayılarının da TRSM takibi olmayan hastalarda daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rehabilitasyon, Şizofreni, Toplum Ruh Sağlığı


Impact Of Community Mental Health Centers To Clinical Variables Of Schizophrenia

Abstract: Aim of current study was to investigate the impact of Community Mental Health Center(CMHC) interventions to outcome in schizophrenia patients. Data between May 2018-July 2018 retrieved from hospital database belonged to 69 outpatient schizophrenia patients who were following in a CMHC of Erenköy Training and Research Hospital for Mental Health and Neurological Diseases (CMHCH group) and 75 hospitalized schizophrenia subjects had not been involved in CMHC services (Non-CMHC group) was included in study. Substance use history and number of patients who were given a medical board report to place under guardianship were significantly higher in non-CMHC group (p=0.01, p=0.005; respectively). Involuntary admissions was found to be significantly higher in non-CMHC group (p<0.001). By comparison, there was a significant difference in terms of emergency visits between groups before involving to CMHC relative to non- CMHC group (CMHC group=2(1-5), non-CMHC group=5(2-11); p<0.001). A vast majority of emergency visits in CMHC group was conducted before involving to CMHC services (Before CMHC involvement = 4.2±6.2, after CMHC involvement=1.3±3.1). Our results suggest that a significant decrease in emergency visits and hospitalizations might be associated with a CMHC follow up in schizophrenia. Involuntary admissions and placing under guardianship were also higher in those who were not under CMHC follow up.

Keywords: Rehabilitation, Schizophrenia, Community Mental Health Service

Citing/ Referans gösterimi: Durmaz, O. ve Akkişi Kumsar, N. (2020). Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Uygulamalarının Şizofreni Hastalığının Sürecine Klinik Değişkenler Temelinde Etkisi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(2): 82-88 doi:10.35365/ctjpp.20.02.12