Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (2):  68-74    

DOI: 10.35365/ctjpp.20.02.10                 Online Publication: 27.07.2020

 

Investigation of Loneliness and Anxiety Processes of University Students

Ayhan ÇAKICI EŞ, Gizem ÖNERİ UZUN, Şebnem GÜLDAL KAN

Abstract: The importance of the research is to reveal the level of anxiety about the loneliness experienced by the students coming to the Turkish Republic of Northern Cyprus. In the study, descriptive analysis was used depending on the quantitative research design. The analysis of the quantitative data obtained during the research was analyzed with SPSS 24.0 package program. Frequency and percentages of quantitative data were calculated. Correlation analysis and one-way ANOVA test were applied to these scales based on the university students’  rade level, gender, place of birth, and department. The study group consists of 600 pre-service teachers who attend undergraduate programs in the fall semester of 2018-2019 educational year in the Department of  uidance and Psychological Counseling, Department of Preschool Teachershipand Department of Special Education Teachership in a private university in the Turkish Republic of Northern Cyprus. Personal Information Form, Ucla Loneliness Scale and Trait Anxiety Scale were used in the study. According to the findings of the study, it was found that there was a significant difference between loneliness and anxiety processes of freshman students and final year students coming to the Turkish Republic of Northern Cyprus to get higher education in terms of adaptation of the students with regard to the school and the place they reside. However, there was no significant difference in the loneliness and anxiety processes of university students  studying in the second and third grades (sophomores). Depending on gender, there was a significant difference between the variables in terms of loneliness and anxiety processes of girls compared to boys. When we look at  the variables according to the departments, a meaningful difference has emerged in the findings that the students studying in the Turkish Republic of Northern Cyprus feel more lonely in their first years. It is considered that the subject of the study is valuable in terms of being the first research conducted in overall the Turkish Republic of Northern Cyprus and it will contribute to the future research.

Key Words: Loneliness, Anxiety, Social Relations, University Students.


Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Kaygı Süreçlerinin İncelenmesi

Özet: Araştırmanın önemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne okumak için gelen öğrencilerin yaşadıkları yalnızlık ile ilgili kaygı düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nicel araştırma desenine bağlı olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sırasında elde edilen nicel verilerin analizi, SPSS 24.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Nicel verilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Bu ölçekleri üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyi, cinsiyet, doğum yeri, bölüme bağlı olarak korelasyon analizi ve Tek yönlü Anova testi uygulanmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 güz döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan özel bir üniversitede öğrenim gören Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalı, Okul öncesi Öğretmenliği Anabilimdalı ve Özel Eğitim Öğretmenliği Anabilim dalı lisans programlarına devam eden 600 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Ucla Yalnızlık Ölçeği ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, üniversite düzeyinde öğrenim görmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen birinci sınıf düzeyinde okuyan öğrencilerin okula ve kaldıkları ortama bağlı olarak adapte olmaları bakımından dördüncü sınıfta okuyan öğrencilere nazaran yalnızlık ve kaygı süreçleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ancak ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrenim gören üniversite öğrencilerin yalnızlık ve kaygı süreçlerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Cinsiyete bağlı olarak değişkenler arasında kızlar erkeklere oranla yalnızlık ve kaygı süreçleri arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Bölümlere göre değişkenlere bakıldığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan öğrencilerin ilk yıllarında kendilerini daha yalnız hissettikleri ile ilgili bulgularda anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araştırmanın konusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde yapılan ilk araştırma olması açısından değerli olduğu ve ileriki araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık, Kaygı, Sosyal İlişkiler, Üniversite Öğrencisi

Citing/ Referans gösterimi:Çakıcı Eş, A., Öneri Uzun, G. ve Güldal Kan, Ş. (2020). Investigation of Loneliness and Anxiety Processes of University Students. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(2): 68-74. doi:10.35365/ctjpp.20.02.10