Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (2):  63-67      

DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.09                 Online Publication: 27.07.2020

 

Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türkçe Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması

Hüdanur AKKUZU, Fatıma Nurefşan YUMUŞAK, Gülşen KARAMAN, Nefise LADİKLİ, Zeynep TÜRKKAN, Erdi BAHADIR

Özet: Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (COVID-19), yayılma hızı ve mortalite oranları ile diğer koronavirüs salgınlarından ayrılmaktadır. Fiziksel sağlık yanında beraberinden getirdiği travmatik yaşantılar ile psikolojik sağlık üzerinde de etkili olan COVID-19, doğrudan veya dolaylı olarak bireylerde kaygıya neden olabilmektedir. Bu çalışmada COVID-19 kaynaklı kaygıyı ölçmek için geliştirilen Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türk örneklemindeki güvenirlik ve geçerliliğinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmaya 793’ü kadın ve 383’ü erkek olmak üzere toplam 1176 kişi katılmıştır. Katılımcılara demografik veri formu, Koronavirüs Kaygı Ölçeği, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ve Sağlık Bilişleri Anketi uygulanmıştır. Ölçeğin dil geçerliği için Türkçe’ye uygun madde çevirileri uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi ölçeği tek faktörlü yapı sergilediğini göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin yapısı araştırma örneklemi için uygun bulunmuştur. Ölçek maddelerinin yüksek ayırt ediciliğe sahip olduğu görülmüştür. Test-tekrar test ve ölçüt bağıntılı güvenirlik bulguları, ölçeğin yüksek güvenirlik değerine sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen veriler, Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türk örneklemi için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Covıd19, Anksiyete, Anksiyete Değerlendirme Ölçeği


The Reliability and Validity Of Turkish Version Of Coronavirus Anxiety Scale

Abstract: The new type of coronavirus (COVID-19), which occurs in Wuhan, China, and turns into a pandemic in a short time, differs from other coronavirus outbreaks in terms of spreading rate and mortality rates. COVID-19, which is also effective on psychological health with the traumatic experiences it brings along with physical health, can cause anxiety in individuals directly or indirectly. In this study, it was aimed to examine the reliability and validity of the Coronavirus Anxiety Scale, developed to measure COVID-19 induced anxiety, in the Turkish sample. A total of 1176 people, 793 females, and 383 males, participated in the study. Demographic data form, Coronavirus Anxiety Scale, Hospital Anxiety Depression Scale and Health Cognitions Questionnaire were applied to the participants. For the language validity of the scale, suitable Turkish item translations were prepared by getting expert opinions. Exploratory factor analysis showed that it has a single factor structure. As a result of confirmatory factor analysis, the structure of the scale was found suitable for the research sample. Scale items were found to have high discrimination. Test-retest and criterion-related reliability findings showed that the scale has a high-reliability value. According to the data obtained, the Coronavirus Anxiety Scale is a valid and reliable measurement tool for the Turkish sample and it is suitable to be used in future studies.

Keywords: COVID19, Anxiety, Test Anxiety Scale

Citing/ Referans gösterimi: Akkuzu, H., Yumuşak, F.N., Karaman, G., Ladikli, N., Türkkan Z., Bahadır, E. (2020). Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türkçe Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(2):63-67 doi:10.35365/ctjpp.20.2.09