Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (1):  14-19         

DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.2               Online Publication: 26.03.2020

 

The Prevalence And Possible Risk Factors Of Depression And Anxiety Disorders In Syrian Migrant Women In Turkey

Mehmet Ali DÜNDAR, Mustafa Necmi İLHAN, Nevra KARAMÜFTÜOĞLU

Abstract: In this study, it is aimed to identify depression and anxiety disorder frequency and possible risk factors on immigrant Syrian women. This study was planned as a cross-sectional study.The study included 279 Syrian migrant women.The data were evaluated by SPSS 23.0 statistical package program. Pearson’s chi-square test, Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis Test were used. The level of statistical significance was accepted as p <0.05.%56,6 of participants does not have depression. 66.1% of the participants had mild anxiety and 24.2% were severe.There are few studies about Syrian immigrants so it is required to do many more studies on this topic and there are not any studies similar to this one. As the transfer of trauma to generations can be more intense, especially in immigrant mothers, it shows the necessity to take preventive measures for their children.

Key words: Immigrant, Depression, Anxiety, Health.


Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Kadınlarda Depresyon Ve Kaygı Bozuklukları Prevalansı Ve Olası Risk Faktörleri

Özet: Bu çalışmanın amacı Suriyeli göçmen kadınlarda depresyon ve anksiyete bozukluğu prevalansı ve risk faktörlerinin belirlenmesidir. Çalışma kesitsel bir çalışma olarak planlanmıştır.  Çalışmaya 279 Suriyeli göçmen kadın dahil edildi. Veriler SPSS 23.0 istatistik paket programı ile değerlendirildi. Pearson ki-kare testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak kabul edildi. Katılımcıların %56,6’sında depresyon saptanmadı. Yine katılımcıların %66.1’inde hafif, % 24.2’sinde ise şiddetli anksiyete bulgulandı. Suriyeli göçmenler hakkında çok az sayıda çalışma vardır, bu nedenle bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir ve yapılan çalışmaya benzer bir çalışma yoktur. Çalışma, özellikle göçmen annelerde travmanın nesillere aktarılmasının daha yoğun olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, çocuklar için önleyici tedbirlerin alınması gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Depresyon, Anksiyete, Sağlık.


Citing/ Referans gösterimi: Dündar, M.A., İlhan, M.N.,Karamüftüoğlu, N. (2020). The Prevalence And Possıble Rısk Factors Of Depressıon And Anxıety Dısorders In Syrıan Mıgrant Women In Turkey. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(1): 14-19 doi:10.35365/ctjpp.20.2.2